P R O P O Z Í C I E VIESSMANN

P R O P O Z Í C I E

VIESSMANN pohár v letnom  biatlone 2006
I. kolo
Akademické Majstrovstvá SR v letnom biatlone 2006

Osrblie 27. – 28.5. 2006

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nositeľ akcie : Slovenský zväz biatlonu
Usporiadateľ : Klub biatlonu Osrblie
Dátum konania : 27. – 28.5.2006
Miesto konania : Osrblie – Areál biatlonu
II. ORGANIYAČNÝ VÝBOR
Predseda organ. výboru : Roman SCHWARZBACHER
Riaditeľ pretekov : Mgr. Tomáš FUSKO, rozhodca IBU
Hlavný rozhodca : Juraj LEITNER ml., rozhodca 1. tr.
Tajomníčka pretekov : Olina HANESOVÁ, rozhodkyňa IBU
Veliteľ strelnice : Miroslav BARDEJOVSKÝ., rozh. I. tr.
Ekonómka pretekov : Ing. Jana MICHALISKOVÁ
Časomiera : Roman ČERNÁK
Technický delegát : Dr. Božena PAUGSCHOVÁ, PhD.
Peter MEŠŤAN
Delegovaní rozhodcovia : Anna MEŠŤANOVÁ
Ľudovít VIULSZ
Jozef MÁLIK
Zástupca SZB : Ing. Radovan ŠIMOČKO,
gen.sekretár SZB
Prihlášky : do 22. mája 2006
písomne na adresu :
Klub biatlonu Osrblie
976 45 OSRBLIE
resp. na č. faxu:
fax: 048 6179109
alebo e-mailom na adresu :
kb@biathlon-osrblie.sk
Informácie : Tajomníčka pretekov
tel.č. 048 6179111
v pracovné dni od 7,30 do 15,30 hod.,
nepretržite na čísle mobilu
0902 902 974
Prezentácia
V sobotu 27.5. – od 8,00 do 9,30 hod., žiaci do 12,00 hod., v kancelárii pretekov na štadióne Klubu biatlonu v Osrblí.
Štartovné
Pretekári zaplatia v kategóriách dorastu a dospelých štartovné vo výške 30,- Sk, pretekári v kategóriách žiakov 10,- Sk, za každé preteky.
Doklady
 Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB na rok 2006 bude pri prezentácii požadovaný členský preukaz SZB, ako doklad o veku pretekára a členstve v SZB.
Žrebovanie
rýchlostných pretekov sa uskutoční v piatok 26.5.2006 o 15,00 hod. v budove KB Osrblie, na základe písomných prihlášok.
Ubytovanie, stravovanie, doprava
zabezpečuje a hradí vysielajúci klub. Prílohou propozícií je ponuka ubytovania.
Poistenie
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie a náklady. Organizačný výbor odporúča všetkým účastníkom uzatvorenie vlastnej poistky.
Zdravotné zabezpečenie
zabezpečuje usporiadateľ zdravotnou sestrou a pohotovostným vozidlom.
III. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Preteká sa podľa Pravidiel biatlonu, platných od 1. novembra 2003, vr. úprav schválených Prezídiom SZB, Smerníc systému letných súťaží SZB pre sezónu 2006 a týchto Propozícií. V rámci I.kola sa uskutočnia Akademické Majstrovstvá SR v rýchlostných pretekoch.
Kategórie
Preteky I. kola Viessmann pohára v letnom biatlone sa uskutočňujú pre všetky vekové kategórie, uplatňované v SZB.
Disciplíny
– rýchlostné preteky
– preteky s hromadným štartom
Účasť na pretekoch
Preteky Viessmann-pohára v letnom  biatlone 2006 sú otvorené pre všetkých členov SZB, ktorí splnia podmienky týchto propozícií, vydaných na základe Smerníc.
Protesty
podľa Pravidiel.
Ceny
Pretekári, ktorí obsadia prvé tri miesta v pretekoch Viessmann – pohára v letnom biatlone 2006, v každej kategórii, dostanú diplomy a ceny.
Propozície boli schválené ŠTK dňa 25. marca 2006
Mgr. Tomáš F u s k o
Riaditeľ pretekov
Juraj L E I T N E R
Hlavný rozhodca
VIESSMANN – POHÁR V LETNOM BIATLONE 2006
I.kolo – 27.-28.5.2006
……………………………………………………………………………………………………
PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM
Piatok, 26. mája 2006 15,00 Žrebovanie
Sobota, 27. mája 2006 8,00 – 9,30
9,40
10,00 – 10,50
10,00
11,00

12,00
12,30

13,20

13,30 – 14.20
14,30

16,30

Prezentácia
Porada vedúcich výprav
Nástrel – dorast + dospelí
Porada rpzhodcov
Štart rýchlostných pretekov,
dorast + dospelí
Koniec prezentácie žiakov
Vyhlásenie výsledkov rýchlostných
pretekov – dorast + dospelí
Nástrel – žiaci
Štart rýchlostných pretekov – žiaci
Vyhlásenie výsledkov
rýchlostných pretekov žiakov
Nedeľa, 28. mája 2006 9,00 – 9,50
10,00

11,50

12,30 -13,20
13,30

15,00

Nástrel – dorast + dospelí
Štart pretekov s hromadným
štartom dorast + dospelí
Vyhlásenie výsledkov –
dorast + dospelí
Nástrel – žiaci
Štart pretekov s hromadným
štartom – žiaci
Vyhlásenie výsledkov žiakov
ŠPECIFIKÁCIA PRETEKOV
podľa kategórií, pre druhy pretekov uplatňovaných v letnej sezóne 2006.
Výpis z pravidiel
Kategória Rýchlostné preteky Preteky s hromadným štartom
Trať
v
km
Streľba Trestné kolo Trať
v
km
Streľba Trestné kolo
Žiaci A 10-11 roč. 1 L 50 m 1 L 50 m
Žiaci B 12-13 roč. 1,5 LL 50 m 1,5 LL 50 m
Žiaci C 14-15 roč. 2 LS 50 m 2 LL 50 m
Dorastenci A 16-17 roč. 3 LS 70 3,5 LL 70 m
Dorci B 18-19 roč. 4 LS 70 m 5 LLS 70 m
Juniori 20-21 roč. 4 LS 70 m 6 LLSS 70 m
Muži A 22-35 roč. 4 LS 70 m 6 LLSS 70 m
Muži B 36-45 roč. 3 LS 70 m 4 LLS 70 m
Muži C 46 r. a st. 2 LS 70 m 3 LS 70 m
Žiačky A 10-11 roč. 1 L 50 m 1 L 50 m
Žiačky B 12-13 roč. 1,5 LL 50 m 1,5 LL 50 m
Žiačky C 14-15 roč. 2 LS 50 m 2 LL 50 m
Dorky A 16-17 roč. 2,5 LS 70 m 2,5 LL 70 m
Dorky B 18-19 roč. 3 LS 70 m 3,5 LLS 70 m
Juniorky 20-21 roč. 3 LS 70 m 5 LLSS 70 m
Ženy A 22-30 roč. 5 LS 70 m 5 LLSS 70 m
Ženy B 31 r. a st. 1,5 LS 70 m 2 LS 70 m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *